17. QL Công văn - Quản lý bệnh viện

Chức năng

-    Quản lý công văn đến.
-    Quản lý công văn đi.
-    Quản lý mượn – trả công văn.
-    Tìm kiếm công văn.
-    Danh sách công văn đến hạn.
-    Danh sách công văn trước hạn.
-    Danh sách công văn quá hạn.

Mô tả chi tiết

♦ Ghi nhận và lưu trữ thông tin công văn đến, công văn đi.
♦ Ghi nhận đường dẫn lưu trữ file công văn hổ trợ cho việc tìm kiếm file.
♦ Cho phép tìm kiếm công văn đến hoặc đi.
♦ Quản lý thông tin mượn, trả công văn.