13. QL Trang thiết bị - Quản lý bệnh viện

Chức năng

♦ Danh mục :
-   Danh mục nguồn.
-   Danh mục trang thiết bị.
-   Danh mục nhà cung cấp.
-   Danh mục hãng sản xuất.
-   Danh mục nước sản xuất
-   Danh mục phân loại.
-   Danh mục nhóm.
-   Danh mục đơn vị tính.
-   Danh mục phẩm chất.
-   Danh mục nguồn gốc.
-   Danh mục tình trạng.
-   Danh mục sửa chữa.
♦ Chức năng :
-   Ghi nhận các thông tin nhập kho và xuất kho. Các thông tin xuất nhập kho phải quan tâm tới cả số lượng, đơn vị tính, giá trị, ngày tháng, lý do xuất nhập, địa chỉ xuất nhập,…
-   Lý lịch của trang thiết bị: N­ước sản xuất, năm sản xuất, đặc tính kỹ thuật,…
-   Quản lý đối tượng sử dụng trang thiết bị y tế.
-   Quản lý sửa chữa trang thiết bị y tế.
-   Quản lý khấu hao tài sản.
-   Theo dõi tài sản : dụng cụ kèm theo; quá trình di chuyển; quá trình sửa chữa.
-   Lập kế hoạch về nhu cầu sử dụng trang thiết bị của bệnh viện.
-   Lập báo cáo xuất nhập, báo cáo tồn, báo cáo kiểm kê và các báo cáo tổng hợp khác.

Mô tả chi tiết

Cho phép theo dõi quá trình sử dụng, vận hành, sửa chữa tài sản; quản lý khấu hao tài sản; quản lý nhập xuất tồn tài sản tại các khoa phòng trong bệnh viện ; quản lý luân chuyể n tài sản giữa các bộ phận.