10. QL Giải phẫu bệnh lý - Quản lý bệnh viện

Chức năng

♦ Danh mục :
-    Danh mục giải phẫu bệnh.
-    Danh mục nhuộm đặc biệt.
-    Danh mục loại vị trí sinh thiết.
-    Danh mục vị trí sinh thiết.
♦ Chức năng :
-    Ghi nhận thông tin hành chính bệnh nhân.
-    Ghi nhận thông tin yêu cầu giải phẩu bệnh.
-    Ghi nhận thông tin vị trí sinh thiết.
-    Ghi nhận thông tin nhận xét đại thể.
-    Ghi nhận thông tin nhận xét vi thể.
-    Ghi nhận thông tin bàn luận.
-    Ghi nhận thông tin bác sĩ đọc kết quả.
-    Ghi nhận thông tin chẩn đoán giải phẫu bệnh lý.
-    Chuyển hình ảnh vào hệ thống.
-    In phiếu kết quả giải phẫu bệnh lý.
♦ Báo cáo :
-    Thống kê theo chẩn đoán giải phẫu bệnh lý.
-    Báo cáo theo vị trí sinh thiết – giải phẩu bệnh – phiếu xét nghiệm.
-    Báo cáo tình hình giải phẫu bệnh lý.
-    Thống kê theo phương pháp nhuộm.
-    Báo cáo sinh thiết tức thì.

Mô tả chi tiết

♦ Quản lý trả kết quả:
-   Các kết quả giải phẫu bệnh sẽ được cập nhật, in và trả lại bệnh nhân hoặc các khoa phòng.
-   Bác sĩ có thể xem ngay kết quả trên mạng máy tính (hình ảnh và kết luận).
♦ Hệ thống báo cáo :
-   Báo cáo danh sách bệnh nhân thực hiện theo : ngày/ tuần/ tháng.
-   In Phiếu kết quả giải phẫu bệnh.
-   Tìm kiếm bệnh nhân.