Quản lý nhà thuốc

Theo quyết định số 11/2007/QĐ - BYT :kể từ ngày 01/01/2011 tất cả các nhà thuốc phải đạt GPP, phần mềm quản lý nhà thuốc GPP là một trong những yếu tố cơ bản để Bộ Y Tế đánh giá nhà thuốc, doanh nghiệp có đạt được GPP hay không.

CÁC CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC :
• Danh mục :
   -  Danh mục nguồn thuốc.
   -  Danh mục kho.
   -  Danh mục nhà cung cấp.
   -  Danh mục hãng sản xuất.
   -  Danh mục nước sản xuất
   -  Danh mục phân loại.
   -  Danh mục nhóm.
   -  Danh mục đơn vị tính.
   -  Danh mục đường dùng.
   -  Danh mục hoạt chất.
   -  Danh mục thuốc.
• Nhập kho :
   -  Lập, quản lý hóa đơn nhập.
   -  Quản lý nhà cung cấp.
   -  Quản lý ngày nhập, người nhập, giá nhập, hạn dùng, số lô.
   -  Quản lý danh sách hàng tái nhập kho.
   -  Quản lý người bệnh trả thuốc.
   -  Theo dõi công nợ nhà cung cấp.
   -  Lập biên bản kiểm nhập kho.
• Xuất kho :
   -  Quản lý xuất bán cho khách mua lẻ.
   -  Quản lý xuất bán cho bệnh nhân theo toa bác sĩ.
   -  Quản lý thông tin bệnh nhân, chẩn đoán bệnh.
   -  Quản lý xuất khác, xuất thanh lý, xuất hủy, hoàn trả.
• Quản lý kho :
   -  Quản lý luân chuyển giữa các kho.
   -  Phân loại kho theo từng loại khách hàng : mua lẻ, mua có tư vấn, ...
   -  Giá bán theo 3 cấp : Giá bán lẻ, Giá bán sĩ, Giá bán theo hộp.
   -  Quản lý xuất kho theo mã vạch.
   -  In nhãn thuốc khi xuất bán.
   -  Bán lại toa thuốc đã mua trước đó cho bệnh nhân.
   -  Thông báo thuốc sắp hết hạn dùng
   -  Thông báo kho sắp hết thuốc
   -  Theo dõi thuốc đã bán cho bệnh nhân nào
   -  Lập biên bản kiểm kê kho
• Sổ kho – thẻ kho :
   -  Sổ kho.
   -  Thẻ kho.
   -  Sổ chi tiết hàng hóa.
   -  Sổ đặt hàng.
   -  Sổ theo dõi đặt hàng.
   -  Sổ theo dõi bán hàng.
   -  Sổ theo dõi tác dụng có hại của thuốc.
   -  Sổ theo dõi những khuyết tật về chất lượng thuốc.
   -  Sổ kiểm soát chất lượng thuốc.
   -  Sổ theo dõi bán thuốc.
   -  Sổ theo dõi bệnh nhân và tư vấn điều trị.
   -  Sổ theo dõi xử lý khiếu nại, thuốc trả lại.
• Thống kê báo cáo:
   -  Báo cáo doanh thu nhà thuốc.
   -  Báo cáo nhập – xuất - tồn.
   -  Báo cáo doanh thu theo quầy, theo kho.
   -  Báo cáo doanh thu, đơn thuốc theo bác sĩ.
   -  Biên bản kiểm nhập.
   -  Biên bản kiểm kê.
   -  Biên bản thanh lý, hủy
   -  In danh sách bệnh nhân mua thuốc.
   -  Báo cáo theo dõi thuốc cận hạn dùng.
   -  Báo cáo sổ theo dõi đặt hàng.
   -  Báo cáo sổ nhập mua thuốc hàng ngày.
   -  Sổ theo dõi bán thuốc không theo đơn.
   -  Sổ theo dõi bán thuốc theo đơn.
   -  Báo cáo kết quả kiểm soát định kỳ chất lượng thuốc.
   -  Báo cáo theo dõi xử lý khiếu nại, thuốc trả lại.
   -  Báo cáo thuốc thu hồi.
   -  Báo cáo theo dõi bệnh nhân và tư vấn điều trị
   -  Báo cáo về tác dụng có hại của thuốc
   -  Báo cáo những khuyết tật về chất lượng của thuốc
   -  Báo cáo về tác hại của thuốc do khách hàng phản ánh và những khuyết tật về chất lượng của thuốc
   - Theo dõi biến động giá thuốc.
THÔNG TIN SẢN PHẨM