08. QL Chẩn đoán hình ảnh - Quản lý bệnh viện

Chức năng

♦ Siêu âm :
-    In phiếu kết quả
-    Tìm kiếm thông tin
-    Chuyển kết quả về các khoa phòng qua mạng nội bộ.
-    Thống kê danh sách bệnh nhân siêu âm.
-    Kết nối máy với hệ thống (với điều kiện có tín hiệu kết nối).
♦ Xquang :
-    In phiếu kết quả
-    Quản lý thuốc, phim
-    Tìm kiếm thông tin
-    Chuyển hình ảnh vào hệ thống.
-    Chuyển kết quả về các khoa phòng qua mạng nội bộ.
-    Thống kê danh sách bệnh nhân chụp xquang.
♦ Điện tim :
-    In phiếu kết quả
-    Tìm kiếm thông tin.
-    Chuyển hình ảnh vào hệ thống.
-    Chuyển kết quả về các khoa phòng qua mạng nội bộ.
-    Thống kê danh sách bệnh nhân điện tim.
♦ Nội soi :
-    In phiếu kết quả
-    Tìm kiếm thông tin
-    Chuyển kết quả về các khoa phòng qua mạng nội bộ.
-    Thống kê danh sách bệnh nhân nội soi.
-    Kết nối máy với hệ thống (với điều kiện có tín hiệu kết nối).
♦ Đo loãng xương :
-    In phiếu kết quả
-    Tìm kiếm thông tin.
-    Chuyển hình ảnh vào hệ thống.
-    Chuyển kết quả về các khoa phòng qua mạng nội bộ.
-    Thống kê danh sách bệnh nhân đo loãng xương.
♦ CT Scanner :
-    In phiếu kết quả
-    Tìm kiếm thông tin.
-    Chuyển hình ảnh vào hệ thống.
-    Chuyển kết quả về các khoa phòng qua mạng nội bộ.
-    Thống kê danh sách bệnh nhân CT Scanner.

Mô tả chi tiết

♦ Danh sách bệnh nhân chờ thực hiện được nhận từ khoa khám bệnh, cấp cứu và các khoa lâm sàng và được quản lý như sau :
-   Bệnh nhân khám bệnh, bệnh nhân cấp cứu :
    • Bệnh nhân dịch vụ phải đóng tiền trước khi thực hiện.
    • Bệnh nhân khám BHYT phải qua bộ phận duyệt chi phí trước khi thực hiện.
-   Bệnh nhân điều trị nội trú được chuyển thẳng xuống danh sách chờ.
♦ Cho phép tạo mẫu mô tả có sẵn giúp nhập liệu nhanh, giảm bớt thời gian chờ cho bệnh nhân.
♦ Cho phép kết nối đến máy nội soi, siêu âm để lấy hình ảnh trực tiếp và lưu trữ vào hệ thống, phục vụ cho công tác điều trị.
♦ Quản lý trả kết quả:
-   Các kết quả CLS sẽ được cập nhật, in và trả lại bệnh nhân hoặc các khoa phòng.
-   Bác sĩ có thể xem ngay kết quả trên mạng máy tính (hình ảnh và kết luận).
♦ Quản lý hóa chất, vật tư sử dụng.
♦ Hệ thống báo cáo :
-   Báo cáo danh sách bệnh nhân thực hiện theo : ngày/ tuần/ tháng.
-   In Phiếu kết quả cận lâm sàng.
-   Tìm kiếm bệnh nhân.
-   Báo cáo thực hiện cận lâm sàng.