12. QL Lưu trữ HS bệnh án - Quản lý bệnh viện

Chức năng

♦ Quản lý số lưu trữ.
♦ Quản lý hồ sơ bệnh án.
-   Ghi nhận số lượng hồ sơ phim ảnh.
-   Ghi nhận người giao, người nhận hồ sơ.
-   Ghi nhận vị trí cất hồ sơ : Giá, Tầng , Ô.
-   Ghi nhận tình trạng hồ sơ.
♦ Quản lý mượn, trả hồ sơ.
-   Ghi nhận thông tin mượn hồ sơ : ngày mượn. người mượn.
-   Ghi nhận thông tin trả hồ sơ : ngày trả, cập nhật tình trạng hồ sơ.
-   Theo dõi danh sách hồ sơ mượn.
♦ Tìm kiếm hồ sơ :
-   Tìm kiếm hồ sơ lưu trữ : theo ngày, tháng, năm.
-   Tìm kiếm hồ sơ theo mã ICD chính và ICD kèm theo.
-   Tìm kiếm hồ sơ theo khoa phòng điều trị.
-   Tìm kiếm hồ sơ theo mã số bệnh nhân, mã lưu trữ, giá, tầng, ô.
-   In danh sách hồ sơ tìm được.

Mô tả chi tiết

Sử dụng phần mềm quản lý giúp bộ phận lưu trữ hồ sơ một cách khoa học theo từng vị trí được xác định bởi giá - tầng - ô, qua đó giúp việc tìm kiếm hồ sơ được nhanh chóng và chính xác.
Chức năng quản lý mượn - trả hồ sơ còn giúp đẩy mạnh công tác quản lý hồ sơ, tránh bị thất lạc trong quá trình mượn hồ sơ của các cá nhân hay khoa phòng.