08. Hệ thống báo cáo - Quản lý phòng khám

Báo cáo phòng khám

-    Thống kê danh sách bệnh nhân đăng ký khám bệnh.
-    Thống kê danh sách bệnh nhân khám bệnh.
-    Thống kê danh sách bệnh nhân yêu cầu cận lâm sàng.
-    Thống kê danh sách bệnh nhân chuyển viện.
-    Thống kê danh sách bệnh nhân tử vong.
-    Thống kê danh sách bệnh nhân tai nạn thương tích.
-    Thống kê danh sách bệnh nhân phẫu thuật – thủ thuật.
-    Báo cáo chi phí khám chữa bệnh BHYT theo các biểu mẫu BHXHVN.
-    Báo cáo tai nạn thương tích.
-    Báo cáo bệnh nhiễm.
-    Các biểu mẫu thống kê của Vụ điều trị - Bộ Y Tế.

Báo cáo BHYT

- Báo cáo theo mẫu số 25a-CT/BHYT
- Báo cáo theo mẫu số 25a-TH/BHYT
- Báo cáo theo mẫu số 79a-HD
- Báo cáo theo mẫu số 79a-HD (Tổng hợp)
- Báo cáo theo mẫu số 20/BHYT
- Báo cáo theo mẫu số 20/YHCT/BHYT
- Báo cáo theo mẫu số 21/BHYT
- Báo cáo theo mẫu số 02/VTYT/QĐ6282
- Danh sách người bệnh tham gia BHYT bị Tai nạn thương tích