05. QL Viện phí - Quản lý phòng khám

Chức Năng

♦ Quản lý :
-    Thu viện phí khám bệnh.
-    Thu viện phí BHYT ngoại trú.
-    Thu tạm ứng.
-    In hóa đơn tài chính.
-    In hóa đơn dịch vụ.
-    Quản lý hóa đơn.
-    Quản lý miễn giảm.
-    Quản lý hoàn trả hóa đơn.
-    Tìm kiếm thông tin hóa đơn.
-    Chỉnh sửa số hóa đơn.
♦ Báo cáo :
-    Bảng kê thu tiền.
-    Bảng kê thu viện phí khám bệnh.
-    Bảng kê thu tạm ứng.
-    Bảng kê miễn giảm.
-    Báo cáo tổng hợp thu viện phí (doanh thu).
   + Theo bệnh nhân.
   + Theo khoa phòng.
   + Theo bác sĩ.
   + Theo loại viện phí.
-    Báo cáo hóa đơn hoàn trả.
-    Báo cáo hóa đơn sử dụng.

Mô tả chi tiết

♦ Quản lý danh mục giá viện phí theo các danh mục chuyên môn như : nhóm viện phí, loại viện phí, giá viện phí và nhóm viện phí bảo hiểm.
-   Cho phép báo cáo đến chi tiết các khoản thu góp phần đẩy mạnh công tác quản lý tài chính cho đơn vị.
♦ Quản lý viện phí một cách tự động và xuyên suốt tất cả chi phí phát sinh của bệnh nhân trong quá trình khám bệnh tại phòng khám. Mọi thông tin liên quan đến viện phí sẽ được ghi nhận chính xác và tự động thông qua hệ thống mạng máy tính toàn phòng khám.
♦ Ch­ương trình tính chi phí điều trị dựa vào dữ liệu thu đư­ợc từ quy trình sau:
-   Thông tin về quá trình điều trị của bệnh nhân.
-   Thông tin về thuốc - vật tư­ y tế đã sử dụng trong quá trình điều trị.
-   Thông tin về các xét nghiệm đã làm.
-   Thông tin các thủ thuật và phẫu thuật đã làm.
-   Thông tin về tiền đã nộp khi vào viện và trong quá trình điều trị.
-   Chương trình bảo đảm tính chính xác chi phí điều trị của bệnh nhân (bao gồm tiền giư­ờng bệnh, chi phí cho các phẫu thuật - thủ thuật, tiền thuốc, tiền xét nghiệm, tiền ăn tại bệnh viện,...) trên cơ sở thực thu - thực chi của bệnh nhân theo các đối tư­ợng:
    • Bệnh nhân dịch vụ phải thanh toán viện phí.
    • Bệnh nhân diện chính sách đư­ợc miễn một phần viện phí.
    • Bệnh nhân có BHYT đư­ợc miễn hoàn toàn hoặc phải đóng một phần viện phí.
    • Bệnh nhân đ­ược miễn viện phí .
-   In phiếu thanh toán viện phí cho bệnh nhân: Tiền khám bệnh, tiền thuốc, tiền xét nghiệm,...
-   Tổng hợp báo cáo thu chi cho từng phòng khám :
    • Tổng số thu của bệnh nhân diện chính sách (chính sách chung của nhà nước, được duyệt của Bệnh viện)
    • Tổng số thu của bệnh nhân diện có BHYT
    • Tổng số thu của bệnh nhân dịch vụ
    • Tổng số chi cho thuốc, VTYT....
    • Không thu được từ phía bệnh nhân.
-   Tổng hợp báo cáo doanh thu toàn phòng khám.
♦ Quản lý hóa đơn, chứng từ viện phí theo quy định của Bộ tài chính.