Qu?n ly b?nh vi?n
Qu?n ly b?nh vi?n
TRINASOFT là h? th?ng ph?n m?m qu?n lý t?ng th? b?nh vi?n ?ã ???c tri?n khai trên nhi?u b?nh vi?n trong to&a...
Qu?n ly phòng khám
Qu?n ly phòng khám
TRINASOFT ??c bi?t phù h?p và ?áp ?ng t?t nhu c?u qu?n lý b?ng ph?n m?m c?a các ph...
Qu?n ly phòng m?ch
Qu?n ly phòng m?ch
Ph?n m?m qu?n lý phòng m?ch giúp bác s? theo dõi thông tin các l?n khám tr??c c?a b?n...
Qu?n ly nhà thu?c
Qu?n ly nhà thu?c
Theo quy?t ??nh s? 11/2007/Q? - BYT :k? t? ngày 01/01/2011 t?t c? các nhà thu?c ph?i ??t GPP, ph?n m?m qu?n lý n...

L?i ng? !

Phan Nguy?n là công ty chuyên ho?t ??ng trong l?nh v?c ph?n m?m Y t?, luôn ?i tiên phong trong vi?c áp d?ng nh?ng công ngh? m?i vào các s?n ph?m. V?i ??i ng? nhân viên tr? trung, giàu nhi?t huy?t và phong cách làm vi?c chuyên nghi?p, chúng tôi s? ?em ??n nhi?u s?n ph?m ch?t l??ng và s? luôn t?o s? hài lòng và tin t??ng cho Quý ??n v?.
H?n Quý v? c?ng bi?t :
 • Ph?n m?m tin h?c là s?n ph?m công ngh? cao trong th?i ??i hi?n nay – có ý ngh?a thi?t y?u trong vi?c hi?n ??i hóa các khâu tài chính k? toán và phát huy t?i ?a ti?n b? khoa h?c vào vi?c qu?n lý và phát tri?n nghành Y t?, góp ph?n giúp cho Quý ??n v? nâng cao s?c c?nh tranh và phát tri?n b?n v?ng.
 • S? d?ng m?t ph?n m?m t?t s? giúp lo?i b? h?u h?t nh?ng h?n ch?, v??ng m?c không ?áng có c?a công tác khám ch?a b?nh, c?p nh?t t?c th?i thông tin tài chính, qu?n tr?, giúp ng??i qu?n lý n?m b?t sát sao h?at ??ng c?a ??n v?, làm c? s? cho vi?c ra quy?t ??nh ?úng ??n, k?p th?i.
 • S? là b?t c?p n?u Quý ??n v? ch?a s? d?ng ph?n m?m.
 • Nh?ng, s? b?t c?p không kém, n?u Quý ??n v? ?ã ho?c ?ang s? d?ng m?t ph?n m?m mà v?n không ?áp ?ng ???c yêu c?u công vi?c hay hi?u qu? công vi?c không cao. Th?c t? nhi?u ??n v? ?ã ph?i tr? giá cho s? l?a ch?n không chính xác khi không tìm hi?u k? v? tính n?ng và s? ?n ??nh c?a ph?n m?m, d?n ??n vi?c s? d?ng phi?n ph?c, n?ng su?t không cao, th?m chí còn thi?t h?i v? kinh t? do m?t chi phí ??u t? l?i ph?n m?m khác…
Vì v?y, Quý ??n v? c?n th?n trong khi tìm ki?m và quy?t ??nh l?a ch?n m?t ph?n m?m sao cho h?u ích, ti?n d?ng, ?áp ?ng t?t yêu c?u qu?n lý, qu?n tr? tài chính và công tác khám ch?a b?nh c?a ??n v?.
 • V?i h?n 10 n?m kinh nghi?m trong vi?c thi?t k? và l?p trình ph?n m?m qu?n lý t?ng th? b?nh vi?n, công ty chúng tôi ?ang c? g?ng hoàn thi?n h?n n?a v? m?t ch?t l??ng d?ch v? ?? ph?c v? khách hàng ngày m?t t?t h?n. T? nh?ng th? m?nh trên, Phan Nguy?n ?ã ???c khách hàng l?a ch?n là nhà cung c?p gi?i pháp qu?n lý t?ng th? b?nh vi?n và cung c?p nhi?u gi?i pháp gia t?ng giá tr? qu?n lý và ph?c v? t?t nh?t công vi?c qu?n lý c?a ngành Y t?.
 • V?i m?c tiêu h? tr? Quý ??n v? trong vi?c qu?n lý, nâng cao ch?t l??ng công tác khám ch?a b?nh và gi?m t?i ?a th?i gian x? lý nghi?p v?, chi phí nhân công, c?ng v?i kinh nghi?m nhi?u n?m làm vi?c t?i các B?nh vi?n l?n trên c? n??c nh? : B?nh Vi?n Ph? S?n Hà N?i, B?nh Vi?n Nhi Trung ??ng, B?nh Vi?n ?a Khoa Anh ??c…Phan Nguy?n ?ã phát tri?n thành công gi?i pháp qu?n lý t?ng th? b?nh vi?n mang tên TRINASOFT theo các tiêu chu?n c?a B? Y t và theo ??c thù c?a Quý ??n v?.
H? th?ng TRINASOFT :
 • TRINASOFT là h? th?ng ph?n m?m qu?n lý t?ng th? b?nh vi?n ?ã ???c tri?n khai trên nhi?u b?nh vi?n và phòng khám trong toàn qu?c. Là m?t h? th?ng ???c thi?t k? m? cùng v?i ??i ng? nhân viên có kinh nghi?m tri?n khai t?i các b?nh vi?n l?n nên th?i gian hi?u ch?nh các yêu c?u ??c thù c?a ??n v? r?t nhanh, giúp ??y nhanh ti?n ?? tri?n khai và v?n hành th?c t? t?i ??n v?.

 • TRINASOFT s? d?ng các công ngh? m?i nh?t :
  • Ngôn ng? l?p trình ph? bi?n nh?t hi?n nay : C#.NET.
  • Ch?y trên ?a h? ?i?u hành : LINUX, WINDOWS.
  • C? s? d? li?u có ?? b?o m?t cao : Oracle 11g, PostgreSQL, cùng v?i XML.
  • Font ch? : UNICODE.
  • S?n sàng cho k?t n?i vân tay ho?c mã v?ch.
  • K?t n?i hình ?nh v?i các máy siêu âm, n?i soi, ?i?n tim, xquang,...
  • T? ??ng l?y k?t qu? t? máy xét nghi?m.
  • Giao di?n ng??i dùng thân thi?n, tr?c quan, d? s? d?ng
 • TRINASOFT cung câ?p gia?i pha?p "3 trong 1" tô?ng h??p ch??c n?ng cu?a ca?c phâ?n mê?m sau :
  • Ph?n m?m Medisoft2003 dùng ?? báo cáo th?ng kê b?nh vi?n cho S? Y T?, B? Y T?.
  • Ph?n m?m c?a BHYT ?? th?ng kê chi phí BHYT cho BHXHVN.
  • Ph?n m?m qu?n lý b?nh vi?n.
 • TRINASOFT hoàn toàn ?áp ?ng tiêu chí ph?n m?m và n?i dung m?t s? phân h? ph?n m?m tin h?c qu?n lý b?nh vi?n do B? Y t? ban hành theo quy?t ??nh s? 5573/Q?-BYT ngày 29-12-2006. (xem n?i dung quy?t ??nh trong m?c Tin t?c)

 • TRINASOFT ?áp ?ng s? d?ng ph?n m?m mã ngu?n m? trên máy ch? v?i h? ?i?u hành m?ng Linux  và c? s? d? li?u PostgreSQL theo quy?t ??nh s? 169/2006/Q?-TTg ngày 17-07-2006 do Th? t??ng ban hành. (xem n?i dung quy?t ??nh trong m?c Tin t?c)
 • TRINASOFT giúp s? hóa toàn b? các quy trình khám ch?a b?nh t? khâu ??ng ký khám, ??n phòng khám, xét nghi?m, nhà thu?c, n?i c?p phát thu?c b?o hi?m y t?; ??m b?o nguyên t?c chia s? thông tin v?i tính b?o m?t cao trong h? th?ng m?ng n?i b?; ph?n m?m ???c thi?t k? ??m b?o tính k? th?a và liên thông nhau theo quy trình khám ch?a b?nh.

 • TRINASOFT giúp b?nh vi?n c?i ti?n quy trình khám ch?a b?nh t?i khoa khám b?nh b?ng vi?c qu?n lý thông tin c?a ng??i b?nh; qu?n lý vi?n phí và chi phí khám ch?a b?nh BHYT; qu?n lý kê ??n; qu?n lý ch? ??nh xét nghi?m và qu?n lý c?p phát thu?c BHYT.
   
 • TRINASOFT giúp bác s? có th? theo dõi quá trình s? d?ng thu?c, ti?n s? c?a b?nh nhân thông qua h? s? b?nh án v?i các d? li?u v? lâm sàng, c?n lâm sàng, ph?u thu?t - th? thu?t k?t h?p v?i các hình ?nh siêu âm, nôi soi, ?i?n tim, xquang, ...?? có cái nhìn t?ng quát v? th?c tr?ng c?a b?nh nhân t? ?ó ??a ra cách ?i?u tr? hi?u qu? nh?t.
   
 • TRINASOFT có ch?c n?ng h? tr? kê ??n cho bác s? ?i?u tr? nh? : c?nh báo th?c ph?m ch?c n?ng, c?nh báo s? d?ng nhi?u thu?c kháng sinh, c?nh báo ch?n ?oán b?nh không ?úng v?i mã ICD10, c?nh báo s? l??ng, s? ti?n v??t quá gi?i h?n trong ??n thu?c.
   
 • TRINASOFT qu?n lý b?nh nhân thông qua mã b?nh nhân (ID) có th? ???c mã hóa d??i d?ng vân tay ho?c mã v?ch, m?i b?nh nhân s? có m?t ID duy nh?t trong su?t quá trình khám ch?a b?nh.
 • TRINASOFT co? kh? n?ng l?u tr? h? s? b?nh án l?n g?n nh? không gi?i h?n (ch? ph? thu?c thi?t b? ph?n c?ng) nên các ?u ?i?m c?a b?nh án ?i?n t? s? giúp cho bác s? gi?m b?t ???c r?t nhi?u th?i gian trong quá trình tìm ki?m h? s? b?nh nhân, ti?t ki?m ???c công s?c cho vi?c l?c tìm t?i kho l?u tr? h? s? gi?y.

 • TRINASOFT t?o ???c s? công b?ng ??i v?i t?t c? các b?nh nhân b?ng vi?c ?ng d?ng h? th?ng hàng ??i (QMS) v?i màn hình LCD ho?c b?ng ?i?n LED t?i các qu?y nh?n b?nh, các phòng khám, n?i th?c hi?n c?n lâm sàng và thu ti?n vi?n phí.
 • TRINASOFT co? s?? mê?m de?o vê? hê? thô?ng khi th??c hiê?n viê?c thay ?ô?i loa?i ?ô?i t???ng bê?nh nhân (Vi? du? : t?? di?ch vu? sang ba?o hiê?m hay ng???c la?i).

 • TRINASOFT giu?p viê?c báo cáo v? doanh thu ???c ??a ra nhanh chóng ti?n l?i nh?:
  • Báo cáo doanh thu phòng khám.
  • Báo cáo doanh thu n?i trú.
  • Báo cáo doanh thu t?ng h?p theo t?ng nhân viên, toàn vi?n, …
Các báo cáo có th? ???c in ra b?t k? lúc nào. Thông tin t?i các báo cáo có th? bi?t ???c chi ti?t c?a t?ng lo?i doanh thu nh? Ti?n khám, Ti?n thu?c, Ti?n xét nghi?m, Ti?n th? thu?t, Ti?n ph?u thu?t, Ti?n gi??ng, Ti?n máu và d?ch truy?n, Ti?n tiêu hao y t?, ....
 • TRINASOFT ?a?m ba?o viê?c thanh quyê?t toa?n v??i Ba?o hiê?m y tê? mô?t ca?ch ?â?y ?u?, chi?nh xa?c va? t??c th??i.

 • TRINASOFT ??m b?o trích xu?t ???c thông tin theo các h? th?ng bi?u m?u báo cáo theo quy ??nh và các bi?u m?u khác ph?c v? cho ho?t ??ng qu?n lý t?i ??n v
   
 • TRINASOFT giúp các nhà qu?n lý ki?m soát ???c toàn b? ho?t ??ng c?a ??n v? thông qua m?t giao di?n duy nh?t trên ph?n m?m :
  • Ho?t ??ng khám b?nh.
  • Ho?t ??ng ?i?u tr? n?i trú - ngo?i trú.
  • Ho?t ??ng c?n lâm sàng.
  • Ho?t ??ng tài chính.
  • Ho?t ??ng D??c.
  • Ho?t ??ng BHYT.
  • Ho?t ??ng nhân viên.
L??i i?ch cu?a TRINASOFT ?ô?i v??i : 
 •   Ng???i bê?nh :
  • Th?c hi?n th? t?c hành chính nhanh, chính xác h?n.
  • ???c ti?p c?n các d?ch v? ??ng ký khám t? xa, t? v?n t? xa,...

  • ????c công khai chi phi? kha?m ch??a bê?nh mô?t ca?ch ro? ra?ng, chi tiê?t…
  • Ta?o ????c s?? công b??ng ?ô?i v??i tâ?t ca? ca?c bê?nh nhân b??ng viê?c ??ng du?ng hê? thô?ng ha?ng ???i (QMS) v??i ma?n hi?nh LCD ta?i ca?c quâ?y nhâ?n bê?nh, ca?c pho?ng kha?m, n?i th??c hiê?n câ?n lâm sa?ng va? thu tiê?n viê?n phi?.

  • Nê?u bê?nh nhân ?a? kha?m ta?i bê?nh viê?n va? ????c hê? thô?ng l?u gi?? thông tin thi? :
   • Th?i gian ti?p ?ón cho b?nh nhân < 10 giây.
   • Th?i gian t? khi l?y m?u b?nh ph?m --> ??n khi tr? k?t qu? cho bác s?: < 1 gi?.
   • Th?i gian in ph?i thanh toa?n va? n?p ti?n cho b?nh nhân < 1 phút.
 • Bê?nh viê?n, pho?ng kha?m  :
  • Gi?m th?i gian/kh?i l??ng công vi?c th? t?c hành chính.
  • Qu?n lý ch?t ch? tài chính.

  • T?ng hi?u qu?, ch?t l??ng KCB b?ng CNTT.
  • Gia?m nhân l??c ta?i hâ?u hê?t ca?c khu v??c s?? du?ng phâ?n mê?m.

  • Bê?nh viê?n se? không pha?i lo âu vê? ba?n quyê?n phâ?n mê?m trên ma?y chu? râ?t ???t tiê?n do TRINASOFT s?? du?ng hê? ?iê?u ha?nh ma?y chu? LINUX va? c? s?? d?? liê?u PostgreSQL miê?n phi?.

  • H??p nhâ?t ca?c phâ?n mê?m : ??n vi? th??ng s? có 3 ph?n m?m, vi? vâ?y chúng tôi cung c?p gi?i pháp “3 trong 1” có các ch?c n?ng t?ng h?p c?a c? 3 ph?n m?m sau :
   • Ph?n m?m Medisoft2003 dùng ?? báo cáo th?ng kê b?nh vi?n cho S? Y T?, B? Y T?.
   • Ph?n m?m c?a BHYT ?? th?ng kê chi phí BHYT cho BHXHVN.
   • Ph?n m?m qu?n lý b?nh vi?n.
  • Th?ng kê/báo cáo: d? dàng, nhanh chóng.

  • T?ng c??ng giám sát b?ng CNTT ?? làm c? s? ??a ra các quy?t ??nh, chính sách.

  • Cu? thê?, ??n vi? se? ?a?t ????c :
   • T?ng thu, gi?m chi : l?i nhu?n trung bình t?ng 10-20%.
   • T? su?t l?i nhu?n/phí tri?n khai ph?n m?m ~ 20-30 l?n.
Mô hi?nh ?â?u t? CNTT y tê? :
 • Nha? n???c ?â?u t? :

  • ?ã có ngân sách nhà n??c và có d? án ???c phê duy?t.
  • TRINASOFT s? ph?i h?p tri?n khai.

 • H??p ta?c công t? :

  • TRINASOFT ??u t?, ??n vi? tr? phí b?o trì, v?n hành hàng tháng.
  • TRINASOFT ph?i h?p cùng v?n hành, khai thác.

Danh sách khách hàng :
 • B?nh Vi?n ?a Khoa Anh ??c (Ti?n Giang)
 • B?nh Vi?n ?a Khoa V?n Ph??c (Bà R?a V?ng Tàu)
 • B?nh Vi?n Qu?n 6 (TPHCM)
 • B?nh Vi?n Qu?n 1 (TPHCM)
 • B?nh Vi?n Tr??ng ??i H?c Y D??c - Khoa RHM (TPHCM)
 • B?nh Xá Tr??ng S? Quan L?c Quân 2 (??ng Nai)
 • Trung Tâm Y T? Qu?n 4 (TPHCM)
 • Trung Tâm Y T? Qu?n 1 (TPHCM)
 • Trung Tâm Y T? Qu?n Tân Phú (TPHCM)
 • Trung Tâm Y T? Qu?n Gò V?p (TPHCM)
 • Trung Tâm Y T? Qu?n Bình Th?nh (TPHCM)
 • Trung Tâm Y T? Huy?n Bình Chánh (TPHCM)
 • 15 Tr?m Y T? Ph??ng - Qu?n 4 (TPHCM)
 • 11 Tr?m Y T? Ph??ng - Qu?n 1 (TPHCM)
 • 11 Tr?m Y T? Ph??ng - Qu?n Tân Phú (TPHCM)
 • 17 Tr?m Y T? Ph??ng - Qu?n Gò G?p (TPHCM)
 • 15 Tr?m Y T? Ph??ng - Qu?n Bình Th?nh (TPHCM)
 • 17 Tr?m Y T? Ph??ng - Huy?n Bình Chánh (TPHCM)
 • Phòng Khám ?a Khoa Qu?c T? Vi?t M? (TPHCM)
 • Pho?ng Kha?m ?a Khoa Quô?c Tê? An Phu? (TPHCM)
 • Phòng Khám ?a Khoa Thái Anh (TPHCM)
 • Pho?ng Kha?m ?a Khoa Lê Minh Xuân (TPHCM)
 • Phòng Khám ?a Khoa N?m Sao (TPHCM)
 • Phòng Khám ?a Khoa Ái Ngh?a ??ng Kh?i (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Ái Ngh?a Long Thành (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Ái Ngh?a Nh?n Tr?ch (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Ái Ngh?a Biên Hòa (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Ái Ngh?a Long Khánh (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Ái Ngh?a Xuân L?c (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Dân Y - CS1 (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Dân Y Biên Hòa - CS2 (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Nguy?n An Phúc (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa An Phúc Sài Gòn (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Nhi Sài Gòn (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Hoàng D?ng-Hu?nh Ph?ng (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Ân Khánh Sài Gòn (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Hoàng Ti?n D?ng (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Tâm An CS1 (Biên Hòa - ??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Tâm An CS2 (Biên Hòa - ??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Lê Thi?n Nhân (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Tâm Y Sài Gòn (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Y ??c (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa Y ??c Tr? An (??ng Nai)
 • Phòng Khám ?a Khoa V?n An I (Tân An - Long An)
 • Phòng Khám ?a Khoa V?n An II (B?n L?c - Long An)
 • Phòng Khám ?a Khoa An An Bình (Bi?nh D??ng)
 • Phòng Khám ?a Khoa H??ng Phúc (Bình D??ng)
 • Phòng Khám ?a Khoa Vi?t Tâm (Bà R?a - V?ng Tàu)
 • Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi - C? s? 1 (Hà N?i)
 • Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi - C? s? 2 (Hà N?i)
 • Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi - C? s? 3 (Hà N?i)
 • Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi - C? s? 4 (Hà N?i)
 • Pho?ng Kha?m Chuyên Khoa Nhi Ho?a Mi (Ha? Nô?i)
 • Phòng Khám Chuyên Khoa S?n Ph? Khoa Phúc An (Hà N?i)
 • Phòng Khám Chuyên Khoa S?n Ph? Khoa V?n Phúc (Hà N?i)
 • Nhà Thu?c B?nh Vi?n Nhi Trung ??ng (Hà N?i)
 • Nhà Thu?c Tr??ng Th?nh (TPHCM)
 • Nhà Thu?c Thanh Vân (TPHCM)
 • ...

TH?NG TIN LIêN H
Công ty TNHH TM-DV Tin H?c Phan Nguy?n
?C : T?ng L?ng, Tòa Nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Th?ng - Ph??ng 7 - Quâ?n 3 - TPHCM
?T : 0969 15 18 19
phannamkhanh@gmail.com

Xem B?n ?? c? l?n h?n